Sidan upphör

Den här hemsidan skapades eftersom den ordinarie officiella sd-hemsidan var byggt på en omodern mall, som bl.a. inte tillät diskussioner under inläggen. Tanken var att den här sidan i stort skulle vara en kopia av den officiella hemsidan, som erbjöd möjligheter som inte fanns där.

Nu har det hänt att Sverigedemokraternas officiella lokala hemsidor centralt har konverterats till wordpress, vilket gör den här extrasidan överflödig. Den kommer ligga kvar ett tag till, men utan vidare uppdateringar.

Istället hälsar vi alla välkomna till SD Ängelholm’s officiella hemsida.

Annonser

Debattsvar i HD, inskickad 30/10

Debattsvar inskickat till Helsingborgs Dagblad den 30/10. Publicerat den 3/11 -09.

Stämplar kan aldrig ersätta debatt

Emir Mehmedovics (s) debattartikel om Sverigedemokraterna den 30/10 skulle i det närmaste kunna ha varit skriven av en robot. Den följer ett variationslöst retoriskt recept, och ger intrycket av att vara massproducerad. Den som kritiserar invandringspolitiken är främlingsfientlig. Den som kritiserar islam är islamofob. Kort sagt, den som är kritisk får en stämpel eller två. Ovanpå detta läggs en blöt filt av lögnaktig retorik, med ifrågasättanden av sådant som motparten aldrig ens sagt eller uttryckt.

Visst handlar allt om människosyn, men begreppet ”människosyn” är alldeles för viktigt för att tjäna som slentrianmässigt slagträ i politisk debatt mot den som ifrågasätter, eller för att trampa på den man vill försöka höja sig över. Då urholkas begreppet, och urholkat är det förvisso i Emirs eget parti. Socialdemokraterna skickar sina högsta ledare till socialistinternationalen för att frottera sig med förtryckare och arvtagare till massmördare, vill sitta i regering med ett parti som omhuldar kommunismen, och vill skicka svenska soldater till ett krig i Afghanistan där den egna sidans stympande och dödande bomber mot civila, viftas bort som olycksfall i arbetet.

Människosyn kan inte reduceras till något som låter sig mätas i hur många utlänningar vi låter flytta hit. Det duger än mindre som kriterium för vad som är en bra och rättvis flyktingpolitik. Svensk flyktingpolitik sviker de svaga och prioriterar resursstarka lycksökare med resurser nog att korsa världsdelar för att ta sig hit. SD’s önskan att prioritera kvotflyktingar och inrätta ”safe havens” i FN’s regi, i oroshärdarnas geografiska närhet, är både mer rättvis och mer human. Fler kan då hjälpas till samma kostnad – även de som inte syns, märks och hörs.

Vad SD vill vad gäller invandringspolitiken, är att stoppa anarkin och återupprätta kontrollen över Sveriges gränser, vilket inte är samma sak som att tillförsluta landet hermetiskt. Dagens invandringspolitik fungerar inte. Det faktum att Sverige tar emot långt fler invandrare än vi klarar av, får hela tiden väven att spricka, oavsett hur mycket den lappas. Sverige behöver lära av Danmark, som framgångsrikt reformerat sin invandringspolitik i grunden.

Vad gäller Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet, så stödjer jag den till 100%, bortsett från rubriken där Aftonbladet felciterade Åkesson. Muslimer är individer och som sådana utanför det som debatteras. Islam är ideologi och ideologier måste få debatteras och kritiseras, vare sig de har en Gud bakom sig eller inte. Kristendomen har ända sedan upplysningstiden varit föremål för kritik, som tvingat den till samhällsanpassning. Nu är det islams tur att underkastas samma utveckling, och islamkritiken har kommit för att stanna. Om SD ska ha monopol på islamkritik i den politiska debatten eller inte, avgörs faktiskt av andra partier.

Patrik Ohlsson
Kommunfullmäktigeledamot
Ordförande i SD Ängelholm

Insändare till HD 23/10

Insändare med anledning av Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet den 19/10-09. Insändaren publicerades inte.

Muslimer är människor. Islam är ideologi.

Måndagen den 19 oktober publicerade Aftonbladet en debattartikel av Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson, på temat islam och islamisering. Reaktionerna i nyhetsmedia blev inte bara enorma, utan även snedfokuserade och till stor del helt irrelevanta. Svallet har inte lagt sig än.

Jag skulle kunna skriva ett försvarstal här för Åkessons artikel, eftersom jag kan ställa mig bakom allt han skriver. Jag nöjer mig dock, i likhet med ett antal kända skribenter (ej sverigedemokrater) som t.ex. Dick Erixon, Ian Wachtmeister och Ulf Nilson, med att konstatera att Åkessons artikel varken var särskilt extrem eller behäftad med den sorts fel och brister som den anklagats för i media.

I mycket handlar reaktionerna på Åkessons artikel inte om artikelinnehållet i sig, utan om den hetsande ordalydelsen i rubriken, som Aftonbladet själva hittade på. I den rubriken, ”Muslimerna är vårt största utländska hot”, vinklar Aftonbladet över Åkessons kritik mot islam, på muslimer som individer. Aftonbladets chefredaktör riskerar nu åtal för hets mot folkgrupp.

Det är anmärkningsvärt att Aftonbladet, en tidning med ständigt fokus på sensationsreportage som maximerar upplagan av sålda lösnummer, tillåts sätta tonen i den här debatten. Väldigt lite av kritik syns mot tidningen från övriga större massmedia, med oftast högre förväntade krav på journalistisk kvalitet än Aftonbladet. Istället hakar man okritiskt på i skvallerpressens spår. Varför?

När religion övergår från den privata till den offentliga sfären, så måste den också kunna bli föremål för debatt. Det har kristendomen varit länge och sedan ett par decennier är även Islam en realitet i Sverige. Paradoxalt nog är det ofta kristendomens värsta belackare som samtidigt vill hålla islamkritiken utanför debatten. Islams ökande inflytande i Sverige påverkar samhället och måste få diskuteras öppet, inte bara viskas om vid svenska familjers frukostbord.

Den islamkritiska debatten har kommit för att stanna – även i Sverige.

Patrik Ohlsson
Kommunfullmäktigeledamot
Ordförande i SD Ängelholm

Kommunfullmäktige 19/10 -09

Mötet inleddes med information om planeringen inför Ängelholms 500-årsjubileum år 2016, som kommer firas med pompa och ståt, som sig bör. Bl.a. kommer inbjudan att skickas till kungahusen i både Sverige och Danmark. Det var ju den danske kungen Kristian II som gav Ängelholm stadsprivilegier för snart 500 år sedan. Kristan II är också känd under det mindre tilltalande namnet Kristian Tyrann.

2 ärenden gav debatt under kvällen.

Det första gällde beslutet om kommunens drogpolicy, där debatten stod främst om den att-sats som innebar strykning av paragrafen om den s.k. ”hörnan” vid Storgatan/Stadsparken. Enligt den paragrafen ska serveringstillstånd av alkohol där endast tillåtas till kl 01.00, om polisen hävdar problem med oordning. Argumenten emot särbestämmelsen var bl.a. att detaljstyrningen bör hållas nere, att socialnämnden redan har möjlighet att besluta om alternativa öppettider vid behov, och att orealistiska stängningstider bara riskerar att förvärra problemen med bl.a. fler unga som reser till Helsingborg för att festa. Argumenten för var förstås en tro på att bestämmelsen skulle ge bättre ordning. Sverigedemokraterna anslöt till linjen om att stryka paragrafen, vilket också stöddes av M, FP, C och SPI. KD anslöt till de rödgröna partierna och röstade emot. Därmed vann SD’s ställningstagande majoritet.

En punkt i drogpolicyn som SD hade tankar kring, men som vi inte tog upp till debatt, var punkten om fler kommunala bilar med alkolås. Grundfrågan bör väl då vara om det är ett konkret och dokumenterat problem att kommunala bilar ibland framförs under alkoholberusning. Om så är fallet så kanske man borde lägga resurserna på att lösa problemet i grunden istället. Alkolås är trots allt väldigt dyra, och behäftade med vissa nackdelar. Dels finns vissa möjligheter att fuska med dem, dels kan de sluta fungera vilket innebär att bilen inte kan starta.

Den andra punkten som gav debatt gällde beslut om kommunfullmäktiges godkännande av Ängelholmshems försäljning av Villervalla-huset. SD höll låg profil i debatten denna kväll, men hade här vissa planer på att klaga på handlingarna, eftersom bifogat beslutsunderlag var rätt tunt. Vi fick på sidovägar bilda oss en uppfattning om besparingspotentialen, som vi uppfattade som relativt stor. Under viss tvekan, och under resonemanget att det är besparingstider där kärnverksamheter måste prioriteras, beslöt vi därför att bifalla majoritetens beslut om att godkänna försäljningen.

Länk till HD/NST’s rapportering om mötet här.

Kommunfullmäktige 21/9 -09

Mötet föregicks av en förevisning av planen för det nya badhuset, som ju egentligen är mer än ett badhus, och borde kallas fritidsanläggning. Anläggningen kommer gestaltas enligt det vinnande förslaget i den arkitekttävling som hölls i början av 2009. Förslaget bär namnet ”Zoetrop”, och presenteras här. Efter presentationen gavs utrymme för frågor från både allmänhet och politiker.

Kommunfullmäktigemötet inleddes av 3 interpellationer. Den som gav längst debatt ställdes av den avhoppade centerpartisten Stig Andersson och handlade om kommunens bidrag till ÄFF för konstgräsplanen vid Valhall Park. Det är en affär som diskuterats förr och som involverar mycket pengar. Affären har föregåtts av en del frågetecken och på den vägen fortsätter det. Kommunstyrelsens ordförande ser dock inga problem och revisionens ordförande menar att mycket av den information som Stig efterlyste, handlar om revisionens arbetsmaterial, som inte kan lämnas ut.

En annan interpellation, ställd av Britt-Marie Hansson (S), gällde Alliansmajoritetens beslut att stänga ute andra partier från slutskedet av budgetförhandlingarna. Tidigare har alla partier med representation i nämnder varit inbjudna, men denna gång portades S och även samarbetspartnern SPI. Sverigedemokraterna yttrade att beslutet var ett steg tillbaka vad gäller politisk öppenhet och konstruktivt samarbete.

Centerns motion om medborgarkonsultation gav ingen debatt, utan följdes av unisont bifall. SD hade en del synpunkter, som dock aldrig kom upp från talarstolen. Motionens intentioner ansåg vi mycket goda, men samtidgt känns det som stor fara för att det helt eller delvis kan bli en papperstiger. Inte mycket sades om uppföljningen, förutom att även en workshop om demokratiutveckling bifölls. Det i sig är dock ingen uppföljning, och vad som händer efter workshopen står utom kommunfullmäktiges kontroll.

Kommunkansliet tolkade motionen som att den vill utöka möjligheterna för invånarna att påverka i stora strategiska frågor. Motionens andra att-sats angav vidare att fullmäktige skall avgöra i vilka frågor medborgarkonsultation skall ske. Det är ett starkt och förpliktigande ordval. Vad som hade varit intressant att veta är vilka idéer som finns kring hur och när sådana avgöranden skall ske, och vem skall bestämma över initieringen av sådana ärenden?

Kommer t.ex. nästa förslag till större avtal med migrationsverket om flyktingmottagning att betraktas som en stor strategisk fråga? Eller riskerar känsliga frågor där politiker räds folkets svar att sopas under mattan?

En motion från Vänsterpartiet om att skapa strategier för att skapa centralt benägna studentbostäder till bra pris, fick kalla handen. Detta trots att byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden påtalat ungefär samma behov som Vänsterpartiet i sin motion. Sverigedemokraterna påpekade detta och anslöt till Vänsterpartiets bifallsyrkande för motionen. Beslutet blev dock som väntat avslag enligt kommunstyrelsens förslag.

Återigen föreslogs en förlängd försöksperiod för medborgarförslagsverksamheten. En samlad opposition inkl. SD menade dock att de borde göras till ett permanent inslag.

Nästa punkt handlade om planen för en BMX-bana i Sibirien, och gav en lång debatt. SD menar att BMX-banan inte bör läggas på föreslagen plats, främst med tanke på vikten av fri natur intill bostadsområdena, ökad trafik i ett område med många barnfamiljer och på de kraftiga negativa reaktionerna från de boende i närheten. Vi menar att en bättre plats hade varit intill ishallen. Då hade man kommit ifrån nyss uppräknade nackdelar, plus att det har fördelar att samla idrottsrelaterade komplex geografiskt intill varandra. Voteringen blev något jämnare än vanligt, tack vare en vakans, att Folkpartiet anslöt till en i övrigt samlad opposition och att 2 moderater la ner sina röster. Förslaget att lägga BMX-banan i Sibirien vann detta till trots med 28-20.

Kommunens eget sammandrag av kommunfullmäktigemötet kan läsas här.

Om mötet på HD/NST:

Ja till BMX-banan m.m.

Oppositionen stängs ute från budgetberedningen m.m.

Kommunbidragen till ÄFF m.m.

Vi noterar
… att vi fick rätt.

Nu har ännu ett fall inträffat där en äldre människas vårdbehov blivit en tvistefråga mellan kommun och länsrätten, där kommunen går på avslagslinjen. Sverigedemokraterna ställde en interpellation relaterad till ett likadant fall på kommunfullmäktigemötet den 24/8. Vi varnade då bl.a. för att flera fall är att vänta, men trodde nog inte det skulle gå så här snabbt. Det svar vi fick då var väl mest ett försvarstal för kommunens linje, men det svar som ges till NST nu, när ännu ett fall uppmärksammats, är annorlunda och mer tillfredsställande:

— Vi har diskuterat ärendet, och jag har bestämt att det ska kallas till ett extra arbetsutskott. Det här har blivit en principfråga, om vi får allt fler domar som går emot kommunens bedömning får vi nog se över biståndsreglerna, säger socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring (M).

Hela NST-reportaget här.

Kommunfullmäktige 24/8-09

Mötet inleddes med Sverigedemokraternas interpellation om rätten till vårdboende. Den interpellationen gav en av kvällens längre debatter och dominerade också HD’s rapportering från fullmäktigemötet. HD-reportern beskriver det hela på ett bra sätt, men envisas med att sätta en missvisande rubrik som kan tolkas som att det var kvinnans situation som debatterades. Individärenden får inte debatteras i fullmäktige, vilket vi var medvetna om från början. Däremot får man ta ett individärende som bakgrund och utifrån det ställa allmänna frågor. Det var så vi gjort.

Svaren från socialnämndsordföranden var i stort sett enligt förväntan och det blev än mer uppenbart att kommunen räds kostnaderna för vårdboenden. Det är sant att dessa boenden handlar om stora summor, men ingen gynnas av beslut där människor nekas rimlig hjälp för sina behov. Dålig publicitet kostar också pengar, även om det är svårt att möta i kronor och ören.

Den andra debatten handlade om kommunens nya pensionspolicy. Där anslöt vi vid voteringen till Socialdemokraternas tilläggsyrkande att inkludera 80-90-100-modellen, som innebär att äldre medarbetare erbjuds att arbeta 80% till 90% lön och med 100% i pensionsersättning. Modellen har provats framgångsrikt i flera kommuner och på flera större företag. Modellens kostnader bedöms i allmänhet uppvägas av intäkter som följer av ökat engagemang och minskad sjukfrånvaro. I Ängelholm blev den dock nedröstad.

HD’s rapportering om
interpellationen
kommunfullmäktigemötet

Interpellation om rätten till vårdboende

SDTryggTrad

Interpellation om rätten till vårdboende

Till socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring

Enskilda fall får och skall inte behandlas i kommunfullmäktige, men icke sällan är det ändå enskilda ärenden som leder till allmänna reflektioner och frågor, som är av passande art för kommunfullmäktige. Så är fallet med denna interpellation.

Den andre augusti kunde man i NST läsa om en 91-årig dam, som nekats plats på kommunalt vårdhem här i Ängelholm, trots att hon upplevde sitt hem som ett fängelse och inte ens klarade att själv öppna hiss- och ytterdörren.

Fallet kom upp i länsrätten, som påpekade att den enskildes uppfattning skall vägas in, och att den klagandes krav på trygghet och säkerhet i detta fall inte kan tillgodoses med de insatser som socialnämnden erbjudit. Beslutet blev dock inte enigt och ordföranden i länsrätten gick på kommunens linje.

Fallet ligger nu hos kammarrätten och tills vidare gäller kommunens beslut. Damen har därför under tiden inte det vårdboende som hon, med stöd av en oenig länsrätt, anser sig behöva. Det verkar uppenbart att Ängelholms kommun drabbats av dålig publicitet p.g.a. händelsen, och liknande fall skulle av allt att döma kunna inträffa igen.

Med anledning av detta, har jag följande frågor:

* Det kan alltid uppstå svårbedömda fall, vad gäller bedömningar av rätten till vårdboende. I det nämnda exemplet var länsrätten oenig. Finns någon riktlinje om att kommunen bör tillämpa en generös inställning till äldres och handikappades rätt till vårdboende, särskilt med tanke på de fall där inblandade beslutsfattare drar olika slutsatser?

* Om nej på första frågan, anser du att kommunens riktlinjer för beviljande av vårdboende bör förtydligas, så att det framgår att bedömningar i sådana fall skall eller bör tillämpas generöst?

* Anser du att Ängelholm kan få god publicitet som en trygg kommun att åldras i, om kommunen tillämpar generös bedömning i sådana fall?

För Sverigedemokraterna 090807

Patrik Ohlsson

interpsvar